TÜRKMEN KULTUR    * * *   ترکمن  کولتور
Unbenannte Seite
MÜLLI TAHYRYÑ HUDAÝLYGY
BÖWSÜLЕN TÜMLÜK
EGRI GYLYÇ
.
.
.
Yza gaýdyň

Visitors: 182153

Unbenannte Seite

     farhad.jpg     Taryh boýunça NOWRUZ Baýramyň kökiniň yzy.

ریشه یابی نوروز در تاریخ

Bu kitaby ýazan Azerbaýjnly doganymyz Farhad Jawadi (Abdyllah ogly).

Hormatly Ýazyjy Farhad Jawady kitabynda Nowruz baýramy hakynda köp ylmy yzarlamalary başyndan geçirip, taryh wakalara esaslanyp, Älim şahsiýatlaryň işläp subut edip ýazan maglumatlaryna diregip , kitabynda Nowruz baýramyň hakynda gyzykly açylyşmalary ýazypdyr.

Bu Kitap gynansam-da diňe Pars dilinde ýöne, omid edýärin belkem geljek-de haýsy-da bolsa bir TÜRKI dillerde täzeden çap ediler diýip.

Hormatly Ýazyjy Farhad Jawady Türki Insan Adlary hakynda ýazan kitabyndan başga-da , köp zähmet çekip ýazan kitap we makalalary hem bar we bu işleri özüniň webloginde ýerleşdiripdir.

Men öz gezegimde hemme ildeşlerime, kimde bolsa, Türk dünýäsiniň dil we medeniýet , Taryh hakynda gyzyklanyp yzarlaýanlara bu weblogi gowy Adress diýip tabşyryp biljek.

Onuň Adressi: turkyazilar.blogfa.com

Sag Boluň çekýän zähmetleriňiz üçin , Hormatly Azerbaýjan doganymyz; Farhad Jawadi.

Sahypaň Müdiri; Teymur Kor

Türkje insan Adlari

Ýazyjy: Farhad Jawadi( Abdullah oglu)

DILIM  BAR – ILIM   BAR !

     A.Welsapar: TÜRKMEN   DILINIŇ   PROBLEMALARY (Ses ýazgysy).

Türkmen ýazyjysy Hudaýberdi Hallyň, 21 Februal, Halkara Ene dil gününiň mynasybatyna ýazan makalasy.

Ene dilini goramak hem onuň ýaşaýandygyny baýram etmek häzir öz ýurdundan çetde galanlaryň aladasyna öwrüldi. Ene diline janköýerlik edýän döwlet ýa-da hökümet däl-de, köplenç ene dilinden mahrum bolanlar, ýat ilde ýaşaýanlar. Bu bir geň ýagdaý. Aslynda beýle bir geň hem däl.

Halkara Ene dil güni

Türkmen milli naharlaryndan nusgalar

www.turkmenkitchen.com

Türkmen halk aýdymlary

Bagşy dostum Mansur Janyň ýady bilen.


AKÝÜZLI MARALYM

AKJA APAM

ALA GÖZLI

Hat okan – hat biler, hat bilen soň – hak biler.

Türkmen MektepMail :turkmenkultur@yahoo.com