Araz muhammed Şaeri ( ARAM )

Şahyryň çap edilmedik goşgulary.

Araz muhammed şaeri – Aram (1933) 1312-nji Şamsi ýylda Kümüş depe-de dogulan. Araz muhammed, orta mektebi, Kümüş depe-de , Bender Türkmen we Kümmet kawus şähirlerinde okap, Mugallamçylyk terbiýe berýän ýörite okuwy( Daneş-sära ) tamamlandan soň, (1955)1334-nji, şamsy ýylda, ilki Mazenderanyň Şähsawar şährinde, soň bolsa Kümmet kawus-da mugallamçylyk edýär.

1336nji şamsy ýylyň Bähman aýynda dostlarynyň kömegi bilen „ Türkmen robagylary “ Din kitapçasyny  „ Aram „ Parahat lakamy bilen halk köpçiligine hüdürleýär.

Araz muhammed merkezi hökümetiniň Türkmen halkyna garşy alyp barýan zalym hem ýygrenç , kemsitme siýasatlaryna boýun bolman, şol desläpden, oňa garşy çykyş edip başlaýar.

(1953 )1332-nji şamsy ýylyň 29-nji TIR aýynda , gatnaşan bir siýasy mitiň-de 22 sany Türkmen bilelikde Kümmet kawus ýarakly güýçleri tarapyndan tussak edilip, iki ( 2 ) ýyly zyndan-da we sürgünlikdegeçirýär. Zyndandan çykandan soň köplenç edebi meselelere baş goşup, bir näçe ýakyn dosty bilen klassik şahyrlary tanytmaga synaşýar.

Şahyryň Türkmen robagylary * atly eserinden* kä bir beýitler :

Säher wagty sen hiç barmadyň derýa  Gördüňmi gögerip, ne aram derýa
Bildiňmi, suw düýbi, ne gadyr gowga Sen ýene bil, men hem şol aram derýa.

Şahyr mundan başga bir ýaş Türkmen ýigidiň hyýallaryny beýan edýän „ Arzu „ atly destan bilen „ Ata Sözler „ ýygyndasyny çap etdirmek arzwynda bolýar.Emma zalym pelek oňa maý bermän, şahyrymyzy iň diýen çagynda 40 ýaşyň içinde elimizden alýar.Araz muhammed ( 1973) 1352-nji şamsy ýylda , iş ýerinde Kümmet kawus-da ýagty jahandan ötýär.Onuň mazar daşynda öz goşan goşgusyndan şeýle setir gazylypdyr.

Yşk ýoluna jan satanlar, sag bolsun,
Gam ýolunda daş atanlar, sag bolsun,
Indi önüp-ösen balalar, bizden,
„ Aram „ diýip at tutanlar,sag bolsun.

Şahyryň  “ Türkmen robagylary “ kitabçasynda çap edilmedik goşgularyndan kä bir parçalar :

Bu bäş günlik ýaşaýyşda ne hoş geçer ruzegärim,
Az ömrümiň dört paslynda, ne gyşym belli, ne baharym.
.
Ýürek bir mähire eýeleşip, derdi ýatdan çykarmaga,
Ne aldygyç salgynym bar, ne aý ýüzli bir nigärim.
.
Ýaşan mekanynda her kim , mesken gylyp delbend oňa,
Karar edip tukatmaga, ne mülküm bar, ne dyýarym.
.
Ýoldaş somak bir niçäniň, ne öňi belli, ne yzy,
Arasynda ýaşamaga, ne sabrym bar, ne kararym.
.
Ýürek ilki howasyna ýetişmänsoň, osýan eder,
Tugtatmagyna bir dem ony, ýetişmeýär ehtyýarym.
.
Geljeklerden ýürek üzüp, häzir zamana bakmany,
Geçene hoş bolaýyn diýsem, ýokdur hiç hoş ýädigärim.
.
Hoş nagmalar dodaklara  bigänedir,  bigänedir,
Ötginli gamly gazallar meniň ýarym,  meniň ýarym
..
Oňşuk gitar-imiň çeňi hoş sime, ýegmäni ýetdi,
Oňşuk digir, men astynda, däne bolup syndy tarym.
.
Ne kalbymyň aramy bar, ne köňlümiň janany bar,
Bir ömrümiň hasylyndan, tenha gam-dyr, her ne barym bar.
.
Dostlar başy, kä bosgun, kä jem bolar,
Wepalary hiç, ýa bolsa kem boldy,
Emma meni hiç terk etmedik,
Wepaly ýoldaşym, tenha gam boldy.
.
Berdi maňa zäherli jamy dünýä,
Aldy menden ýagşylyk namy dünýä,
Şum jam bilen, şol nam bilen, men ýene,
Mahul öwrüpdirin penjämi dünýä.
21-nji MEHR 1339

* * * * * * * * * *

Eý ýüregim, ne habar sen diwana,
„ Sylanmak „ diýip oda salypsyň jana,
Meger bilmeýäňmi, häzir zamana,
Sylamak manysy , bolup afsana.
.
Kimse bildi meni ynsanyň sanyna,
Kimse goýdy meni şeýtanyň ýanynda,
Kimse saýdy meni özünden kiçi,
Kimse mençe bola bilse armanda.
.
Oň gözünde peri leştasan men,
Muň gözünde, bilmeş-hä şeýtan men,
Hak gözünde, ne peri men, ne şeýtan,
Belki sizler kemin, dertli ynsan men.
.
Bir tenimde meniň, bar iki ynsan,
Göýä biri perişte, biri şeýtan,
Biri moti halka, biri azada,
Köňlüm haýsa moti bolmagyna haýran.

Ak muhammed görgenly