Baýramaly Haný 

  Baýramaly Han Marynyñ hökümdary bolupdyr.ol Maryda gajarlaryñ agalygyñ berkleşdyrmek ugrunda göreşip- dir.Salyr we saltyk Türkmenleri bilen hem belli bir derejede hyzmatdaşlyk edipdir Baýramaly Hanyñ döwründe Maryda ekrançylyk,hünärmençylyk we söwda ep-esli derejede ösüpdir.Şi-eler bilen sünnileriñ goreşiniñ ýitileşmegiñ netijesinde Baýramaly Hanyñ Buhara Emirligi bilen aragatnaşygy ýaramazlaşypdyr.

 1785nji ýyllarda Şamyrad Welinamy Buharadan Mara iki sapar ýöriş edipdir.

ilkinji söweşde Baýramaly Han(1785) wepat bolupdyr. Soñra onuñ ogullary,garyndaşlary we Mary şährinde ýaşaýan muñlerçe gajarlar buhara sürülip äkidilipdir.Köne Maryny suw bilen üpjün edýän soltanbent gatlasy sakçynyñ dönüklik etmegi netijesinde weýran edilipdir.Şähir sowsyz galyp,ýürtde açlyk,gedaýçylyk başlanypdyr.

Şamyrat öz ogly Din Nasyr begi Mara häkim edip belläpdir.

Baýramaly Han ölenden soñ Maryda gajarlaryñ agalygy synyp başlapdyr we 1807nji ýylda Tekeler Gajarlaryñ iñ soñky bölegini Maşada göçüripdirler.Şondan soñ welaýat doly Türkmen taýpalarynyn eline geçipdir.

Baýramaly şäheriniñ demirgazak-gündogar tarapyndaky köne Marynyñ galyndalarynyñ bir bölegi hem Baýram- aly Han galasydyr. Baýramaly Han galasy diýlip atlandyrylsada,ol galany Baýramaly Han saldyrmandyr.15nji asryñ birinji ýarymynda Abdylla Han galasy salnypdyr,ikinji ýarymynda bolsa (teýmur leñ döwründe) Baýramaly Han galasy salnypdyr hem-de bu iki gala utgaşypdyr,bilelikde bolsa Baýramaly Han galasy diýlip atlandyrypdyr.