Ene dili we latin harplygy

Edebiýat we sungat web sahypasy ýola düşürlen wagtyndan başlap, ine Ene dilini we şol ugurda edebiýat we sungat hakynda , ösdürmek üçin pekirler we maslahatlary açyk ýüz bilen garşylap, zamanaň talabyna göre, latin harplygy bilen ýazmagy makul görüp , Türkmen dili latin harpy bilen ýazyldy.

Elbetde Türkmenler haýsy ülke-de yaşanda-da(Türkmenistan-dan başga) Arap harplygy bilen yazyp , okamaga çalyşýarlar.Emma , kimde Arap haty bilen ýazyp ,okaýan ildeşlerimiz , ol Arap harplygyň Türkmen dili üçin haýyrlanmaga ýetne-siz digini has gowy düşünýär.

Biz Türkmenler on-larça ýyllap ene dilinde yazmak we okamagy talap edýäris welin , şol hukuk alynynça özümiz hem öwrenjek bolmaly , ýene-de öwretjek bolmaly.

Iran Türkmenleri dogurdan-da , ene dilinde yazyp okymany Türkmenistan-da yaşaýanlar bilen deňeşdireňde ,gaty kän kynçylyklary bar. Onuň sebäbi hem,  hemmlere bir belli zat.Iran-da , ene dilinde okuw mekteplerinde öwredilmeýäni we jemiýet sandan azlykda ýaşaýanlara medeni tarapdan ösmänä mümkinçilikler ýeterlik däl bolmagy, elbetde latin harpynda ýazmak az-da kem mesele döretýär.

Başga tarapdan iran okuw mekteplerinde umuman inglis dili daşar ýurt dili hasabynda öwredilýär we netijede ýene latin harplygy indi inglis dili bolsa-da öwrenilýär.

Men bu  ýazuwmda latin harplygyň Türkmen dilin-de zerurlygyny doly açyklandyrmak niýetim ýok.Bu meselede köp Türkmen alymlary ýyllarça eýýäm bäsdeşlik geçirip , kän açyklamalary etdiler.

Dogurdanam näme üçin latin harplygyny biz bilsek-de ony Türkmen dilinde haýyrlanjak wagtymyz bizlere kyn düşýär ?!

Meniň pekrimçe Hormatly dostum weblog türkmen-de aýdyşy ýaly Ene dilinde okamanymyz üçin hem bir sebäp bolýar.Men özüm Birinji gezek Türkmen okuw mektebine baranymda , okap – yazmak , kän kyn boldy.

Ýöne ene dilimi öwrenmek özüme uly guwanç hasap edip, sabyr bilen,  öwrenmäge başladym.

Bu web sahypasy  ýörite türkmen ildeşlerim üçin düzeldip internet-de goýdym we dostumyzyň aýdşy ýaly başga-da web-sitlar Türkmen hakynda fars dilinde ýazýarlar we türkmen dilinde-de makalalar ýerleşn, ýöne, häzir şu wagta çenli gaty köp edebiýat we sungat hakynda malumatlar we dereňmeler bar .

Bu ýazuwum soňunda Türkmen dilini latin harplygynda okamak we öwrenmek üçin teklip ýa maslahat aýdylsa gaty begenerin.

Men omid edýärin geljekde belkem sizing pekirleriňiz we maslahatlaryňyz bilen bu alyp barýan işim-de arkalanyp öz paýymy edebiýat we sungat üçin ödärin.