SÖZLÜG ;   I- HARPY;

ISL

ISLANDIÝALYLAR, Islandiýanyň esasy ilatyny düzýän halk.


ISLEG, Bir zada bolan höwes, meýil, arzuw. Amatly ýer miýesser gelse, men indi oňa hökman öz islegimi mälim ederin diýen karara gelýärdi (B. Kerbabaew, Aýsoltan).


ISLEMEK, Biriniň ýa-da bir zadyň islegini etmek, bir zady höwes etmek, bir zada meýil, arzuw etmek. Her gektardan islän hasylymyzy alarys (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar).


ISLENMEK, Bir zat höwes edilmek, meýil, arzuw edilmek. Kärendeden islenýän hasyl emele geljekmi ýa bir apat peýda bolup, göklügine orlup gitjekmi? (B. Kerbabaew, Aýgytly ädim).


ISLIMI, Altyn suwy çaýylaýan nagyş.