SÖZLÜG ;   I- HARPY;

IZOLIRLEMEK, fiz., teh. Bir zady töweregindäki zatlardan aýrybaş galaşdyrmak, bir ýerden (adamlaryň arasyndan we ş. m.) başga ýere aýryp çetleşdirmek..


IZOLÝA'TOR, fiz. 1.Elektrik  toguny geçirme jisim.

2. Elektrik siminiň roligi. Elektrik maçtada ýere gitmezlik üçin sim farfor izolýatorlara berkdilýär (M. N. Skatkin. Jansyz tebigat).

3. Aýry saklanmaly adamlar ýa-da haýwanlar üçin ýörite jaý. Göle düşüren sygry derrew izolýatora geçirmeli (W. A. Trofimowskiý, Ýaş şahly iri mallary ösdürip ýetişdirmek).


IZOLÝATSIÝA, 1. teh. Elektrik toguny geçirmeýän  esbap ýa-da jisim.

2. Aýryp çetleşdirme, izolirleme,aýrybaşgalaşdyrma.


IZOMORFI'ZM, him. Dürli kristallik häsiýetli maddalaryň bir formada kristallaşmagy, bir meňzeş görnüşdelik.


IZOMORFLY,  Bir   meňzeş görnüşli,   bir meňzeş formaly.


IZOTERMA, meteor. Bir meňzeş ortaça temperaturaly ýerleri geografik kartada birleşdiriji çyzyk.


IZOTO'P, Biri-birinden atomynyň  agramy we radýoaktiwligi bilen tapawutlanýan şol bir himiki elementiň atomlarynyň bir  görnüşi. Izotop usuly bellenen atomlary ulanmak usuly metallurgiýa institutynda ulanylýar  («Sowet Türkmenistany»  gazeti).