SÖZLÜG ; J- HARPY;
JUW


JUWAZ [juwa:z], kön.s. Ýag işläp çykarýan  ýönekeý abzal, ýag çykarylýan ýer. Köp mukdardaky gullar dokmaçylyk ussahanalarynda we juwazlarda zähmet çekipdirler.

(Gadymy dünýä taryhy).Ýaş ýigit agras gadam basyp, juwaza goşulan iner kimin, çatmanyň dasyna birsyhly aýlanýardy.(G.  Kulyew,   Köpetdagyň aňyrsynda) .


JUWAZÇY [juwa:zçy], Juwazda ýag öndürýän işgär.Şol juwazçy ýetim oglan, Öz ýaryna ýetdi, Kempir («Sowet edebiýaty» žurnaly).


JOWAZÇYLYK ,[juwa:zçylyk],   Juwazçynyň  käri.


JUWAN , [juwa:n], Ýaş, jahyl, ýigit. Giň saçak nygmatyn  güjeňläp ýatyr, Dokuz juwan  myhman garaşyp otyr(K. Gurbannepesow, Goşgular). Juwan ömrüň syndy,dostum, Göz öňümde ýatyr meýdiň («Sowet edebiýaty»


JUWANA [juwa-na], zool., dial. Iki ýaşar öküzçe.


JUWANLYK [juwa:nlyk], ÝAşlyk, jahyllyk, ýigitLIK: Juwanlykda döretmäge, ýaşamaga we    durmuşyň heniz hiç kim tarapyndan aýak basylmadyk zonasyna  ertirki gününe gadam urmaga güýçli hyjuw bolýar («Ýaş kommunist» gazeti).