SÖZLÜG ,,, KA- HARPY;

KWA

KWI

KWO


KWADRAT, 1. Deň taraply dörtburçluk, inedördül.

2. mat. Haýsy hem bolsa bir sany özüne köpeltmekden emele gelýän jem. Ýollaryň 110 müň kwadrat metri asfalьtlanyp barylýar («Sowet Türkmenistanynyň aýallary» žurnaly). Biziň sotsialistik respublikamyzyň ýarym million kwadrat kilometre golaý giň hem ajaýyp sährasy bar («Sowet edebiýaty» žurnaly).


KWALIFIKATSION,    Kwalifikatsiýany  kesgitleýän.


KWALIFIKA'TSIÝA, Bir käri biliş, ökdelik ýagdaýy, hünär, taýýarlyk derejesi. Her bir işiň üstünlikli bolmagy adamlaryň taýýarlygyna, olaryň kwalifikatsiýasyna we başarnyklylygyna, olaryň gaýratyna we entuziazmyna baglydyr (N. S. Hrujiow, Pagtanyň öndürilişini mundan beýläk-de artdyrmak ugrunda).


KWALIFITSIRLEMEK, Bir zadyň bolşuny kesgitlemek, bolşuna baha bermek, hasap etmek.


KWARTA'L, 1. Şäher köçel
eriniň biri-birini kesip geçýän aralygyndaky bölegi. Bir kwartaly geçdi-de, gaýra ýüzündäki howlynyň derwezesini açdy («Sowet edebiýaty» žurnaly).

2. Hasabat ýylynyň dörtden biri, üç aýlyk döwür, möhlet. Dördünji kwartalyň ikinji aýynda ýyllyk planymyzy doldurdyk.


KWARTE'T, sazç. 1. Dört ses ýa dört saz guraly üçin ýazylan saz eseri. Motsart öz ömrüniň dowamyn-da ençeme opera kwartetleri, sonatalary we başga-da eserleri döredýär («Pioner» žurnaly). 2. Dört ýerine ýetirijiden düzülen ansamblь .(aýdymçy ýa-da sazanda).


KWARTS, Kremnezýomyň aýratyn okisinden ybarat minaeral. Kwarts aýnasy gyzgyna çydamly aýnadyr («Mydam taýýar» gazeti).


KWAS, Çörekden ýa-da miweden edilýän turşumtyk alkogolsyz içgi. Ozal almany mazalyja ýuwup, soňra kowasda ýatyrmaly (N. W. Gogolь, Eserler). Kwas içmek. Çörek kwasy.

milerdäki kiçijik aýratyn jaý. Arassa kaýutanyň içi mazaly ýagtyldy («Sowet edebiýaty» žurnaly).