SÖZLÜG ,,, KA- HARPY;

KYB

KYL

KYN

KYR

KYS

KYÝA


KYBAP [kyba:p], Birine ýa-da bir zada laýyk, bap, meňzeş. Ýaplaryň kybabynda gazylypdyr («Kolhoz günleri»).

<>Bir kybap — birsydyrgyn, bir boluşly, bir meňzeş. Onuň mele ýorgasy bir kybap dükürdikläp barýardy («Sowet edebiýaty» žurnaly).


KYBAPDAŞ [kyba:pdaş], Bir kybap gelýän, laýyk, bap bolan. Sowet halkynyň hemmesiniň hem nebitçileriňki bilen kybapdaş («Sowet edebiýaty» žurnaly).


KYBAPDAŞLYK [kyba:pdaşlyk], Bir kybap gelijilik, laýyklyk, meňzeşlik. Göýä diýersiň göwendeşleriň göwnüne kybapdaşlyk isleýän ýaly, häliden bulaşýan jahan ýene ýagtylyp başlady (B. Kerbabaew. Aýsoltan).


KYBLA, ser. Günorta-günbatar. Gurtgeldi bulary gören badyna, ýüzüni kybla tutup, çöke oturdy («Sowet edebiýaty» žurnaly). Bulut eger kybladan  tursa,  güýçli boran  bolarmyş. (B. Kerbabaew. Aýgytly ädim).


KYBLANAMA [kyblana:ma], kön. s. ser. Kompas.