SÖZLÜG ; Ý- HARPY;

ÝÖW


ÝÖWSEL, Gowşak, edensiz, ukypsyz. Ýöwsel adam.


ÝÖWSELLEMEK, 1. Özüniň günäkärdigini, pikiriniň nädogrudygyny bilip gowşap başlamak, öz pikirinden dänip başlamak. Pökgi wala ýöwselledi (B. Kerbaew, Aýgytly ädim). Beýle oýun bolmaz — diýip, derek batyrlyk satanyna puşman edip, ýöwselläp başlady (N. Pomma, Taýlak hyzzyn). 2. Azalyp başlamak, azalyp, gidişip, dargaşyp başlamak, saýpallamak.


ÝÖWSELLEŞMEK.   1. Özleriniň günäkärdiklerini, pikirleriniň  nädogrudygyny bilip,  dänişip başlamak, gowşaşyp başlamak. 2. Azalyşyp başlamak, gidişip, dargaşyp başlamak,  saýpallaşmak.  Bazaryň märekesi birneme ýöwselleşipdir.