ZNAÇO'K, Bir gurama, topara degişlidigine, şonuň ýaly-da okuw jaýyny gutarandygyna şaýatlyk edýän, ýüzünde bir zadyň şekili çekilen, döşe dakylýan tegelek, ýasyja we ş. m. görnüşdäki plastinka, nyşan, metal bellik. Ataew utanýan ýaly, ýüzüni aşak salyp, döşündäki komsomol znaçogyny sypalap göýberdi («Sowet edebiýaty» žurnaly).