SÖZLÜG

ZOW

ZOG

ZOK

ZOL

ZOM

ZON

ZOŇ

ZOO

ZOR


ZOWAL [zowa :l], Päsgelçilik, garşylyk, tälkew, bökdenç, zyýan. Meniň demim ýetýän. ýerinde saňa zowal bolmaz (B. Kerbabaew, Aýgytly ädim). Hawa, dostlar, şu günden şeýläk menden size zowal ýok («Türkmen halk ertekiler ýygyndysy»).


ZOWALA [zowa:la], Belke, unaş kesmek uçin bölunen hamyryk bir bölegi.


ZOWALSYZ [zowa :lsyz], Päsgelsiz, garşylyksyz, tälkewsiz, bökdençsiz, zyýansyz. Kolhozçylar indi öz işini hiç bir zowalsyz ýöredip bilýärler.


ZOWWAM [zowwa:m], 1. Bir ugurly, göni geçýän, dogry. Asfalьtly köçeler ilerligine zowwam geçýärler. («Sowet Türkmenistany» gazeti).

2. Sogup çykýan, dowamly. Gudogyň zowwam owazyny diňläp, säheriň bu owadan görnüşini nebsewürlik bilep gözden geçirdi (N. Pomma, Taýlak hyzzyn).


ZOWWAM-ZOWWAM [zowwa:m-zowwa:m], ser. Zowwam. Zowwam-zowwam köçe geçýän içinden, Köçeler bezelgi leýli saçyndan. (N. Pomma, Saýlanan eserler).


ZOWWAR [zowwa:r], Zow-zow edýän, zaňlaýan. Dyzlary düwmeli, boýunlary zowwar jaňly, düňli, ýigrimi bäş çenli erkek ugrady (B. Kerbabaew, Aýgytly ädim).


ZOWZANAKLAMAK, ser. Z o w z u l d a m a k. Zowzanaklap ahyry, Geçdi öýüň törüne («Mydam taýýar» gazeti). Agaly zowzanaklap durşuna, bir agyz hem söz gaýtarman, gapydan çykyp gitdi («Sowet edebiýaty» žurnaly).


ZOWZULDAMAK, Aýagyň bişen ýaly, oda-köze düşüp barmak, howsala duşmek, aladaly hereket etmek, ynjalyksyz ýagdaýda alňasamak, zowzanaklamak. Mawy Pökgi walanyň hinini ýitiren alaka ýaly, iki baka zowzuldaýanyny gördi (B. Kerbabaew, Aýgytly ädim). Mamagüle «gel ýaraşaly» diýdirjek bolup, öýleriniň töwereginde eýläk-beýläk zowzuldap hem gördi (N. Pomma, Taýlak hyzzyn).


>

ZOWZULDAŞMAK, Köp bolup zowzuldamak, bilelik-de zowzuldamak, howsalaly, aladaly ýagdaýda hereket edişmek, oda-köze düşüşip barmak Zowzuldaşyp barýan adamlar köpdi.


ZOWK, Keýp, sapa, lezzet, eşret. Ogla-geline guwanmagyň zowky bar («Görogly» eposy).


ZOWKLY, Aýşy-eşretli, keýpli, sapaly, lezzetli, eşretli.


ZOWKY-SAPA [zowky:sapa:], Keýpi-sapa, aýşy-eşret, lezzet. Göwnüm aýdar: — Seň bilen Zowky-sapa sürsem — diýp (Ata Salyh, Saýlanan eserler). Özi agyr süriň ýanynda galyp, Senem bilen zowky-sapa sürjekdi («Sowet edebiýaty» žurnaly).


ZOWLADYBERMEK, Birden bogazyňa sygdygyndan gygyryp başlamak Eý tilki dost, meniň içimde bir bela bar, goýun iýmäge barsam, içimden- —Aý, pylan çopan, how, goýnuňy gurt aldy, how! — diýip zowladyberýär («Türkmen halk ertekiler ýygyndysy»).


ZOWLADYŞMAK,  Köp bolup zowlatmak, bilelikde zowlatmak, üýşüp gygyryşmak.Ýogyn sesleri bilen zowladyşyp aglaşmalaryny goýup, göz ýaşlaryny süpürdiler (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar).


ZOWLAMAK, Ýogyn ses bilen zowwam çykmak seslemek.


ZOWLATMAK, Bokurdagyňa  sygdygyndan juda gaty gygyrmak. Aňyrdan gelýän gara eşegin üstünde gotdarylyp oturan ýaşuly elini agzyna tutup zowladyp gelşine biziň deňimize ýetdi («Tokmak» » žurnaly).