Sahypa üçin işläp taýýarlan; Timur Kor
01,03,2010

Mazmun

I. DILIŇ JEMGYVETÇILIK HYZMATY.......

II.   BAŞLANGYÇ  KLASLARDA GEÇİLENLERİ

GAYTALAMAK

1.  Ses we harp ............................................

2.  Inçe  we ýogyn çekimliler...........................

3. Dodaklanýan  wе dodaklanmaýan çekimliler

4. Açyk  we  dymyk çekimsizler....................

5. Sözleriň gurluşy ........................................

a) Asyl söz we goşulma.............................

b) Sada we goşma sözler................................

6. Atlar............................................................

a) Atlaryň yöňkeme bilen üýtgeýşi.............

b) Atlaryň düşüm bilen üýtgeýşi ......................

III. TEKST. ONUŇ  ESASY ALAMATLARY

IV. SINTAKSIS WE PUNKTUASIYA...........

1. Söz düzümleri...............................................

2. Sözlemler we olaryň görnüşleri ...............

3. Ýygnak we ýaýraň yönekeý sözlemler.....

4. Sözlemiň agzalary...................................

a) Sözlemiň baş agzalary..........................

b) Sözlemiň aýyklaýjy agzalary.......................

ç) Sözlemiň deňdeş agzalary .............................

5. Yönekey we goşma sözlemler.................

6. Başganyň sözi........................................

7. Yüz tutma sözler.....................................

8. Gepleşik................................................

V. SÖZLEÝIŞ WE SÖZLEÝIŞ STİLLERİ.......

VI. FONETIKA, GRAFIKA, ORFOGRAFIYA  WE ORFOEPIYA..................................................

1. Çekimli sesler..............................................

a) Çekimlileriň uzyn we gyzga aydylyşy.............

b)  Inçe we ýogyn çekimliler.............................

s) Dar we giň çekimliler........................................

d) Dodaklanýan we dodaklanmaýan çekimliler..

e) Dodak çekimlileriň ýazuw düzgüni.................

2. Çekimsiz sesler...............................................

a) Açyk we dymyk çekimsizler.....................

b) Dymyk çekimsizleriň açyga öwrülişi ..............

3. Bogun..........................

a) Açyk we ýapyk boğun...........

b) Sözleriň bogna bölünişi................

4. Basym......................................

5. Dar çekimlileriň düşmek düzgüni..

Vll. LEKSIKA.

1.Türkmen diliniň leksikasy................

2.Sözüň bir we köp manylylygy............

3.Sözüň asyl we göçme manysy............

4.Omonimler........................................

5.Sinonimler........................................

6. Antonimler........................................

Vlll. MORFOLOGIYA  WE DÜRS YAZUW Söz toparlary.......................

1. Atlar..........................

a) Has we jyns atlar...............................

b) Atlaryň san bilen üýtgeýişleri..............

ç) Atlaryň yöňkeme bilen üýtgeýişleri .......

d) Atlaryň düşüm bilen üýtgeýişleri ..........

2. Sypatlar..............................................

a) Sypatlaryň manysy  we hyzmatlary......

b) Sypat derejeleri....................................

3. işlikler.................................................

a) işlikleriň  manysy we hyzmatlary..........

b) işlik zamanlary....................................

1. ;Geljek zaman işligi................................

2. Häzirki zaman işligi...............................

3. Öten zaman işligi...........................

4. iş atlary...........................................

IX. SÖZLEÝŞIŇ TİPLERİ .................

1.Hekaýa etme...................................

2.Suratlandyrma..................................

3.Pikir ýöretme..................................

X. VYL BOÝUÇA GEÇİLENLERİ GAÝTALAMAK

XI. SÖZLÜKLER BOÝUNÇA NUSGALAR..........

1. Orfografik sözlük.....................

2. Frazeologik sözlük....................

3. Düşündirişli sözlük............. .....