farhad.jpg     Taryh boýunça NOWRUZ Baýramyň kökiniň yzy.

ریشه یابی نوروز در تاریخ

Bu kitaby ýazan Azerbaýjnly doganymyz Farhad Jawadi (Abdyllah ogly).

Hormatly Ýazyjy Farhad Jawady kitabynda Nowruz baýramy hakynda köp ylmy yzarlamalary başyndan geçirip, taryh wakalara esaslanyp, Älim şahsiýatlaryň işläp subut edip ýazan maglumatlaryna diregip , kitabynda Nowruz baýramyň hakynda gyzykly açylyşmalary ýazypdyr.

Bu Kitap gynansam-da diňe Pars dilinde ýöne, omid edýärin belkem geljek-de haýsy-da bolsa bir TÜRKI dillerde täzeden çap ediler diýip.

Hormatly Ýazyjy Farhad Jawady Türki Insan Adlary hakynda ýazan kitabyndan başga-da , köp zähmet çekip ýazan kitap we makalalary hem bar we bu işleri özüniň webloginde ýerleşdiripdir.

Men öz gezegimde hemme ildeşlerime, kimde bolsa, Türk dünýäsiniň dil we medeniýet , Taryh hakynda gyzyklanyp yzarlaýanlara bu weblogi gowy Adress diýip tabşyryp biljek.

Onuň Adressi: turkyazilar.blogfa.com

Sag Boluň çekýän zähmetleriňiz üçin , Hormatly Azerbaýjan doganymyz; Farhad Jawadi.

Sahypaň Müdiri; Teymur Kor