Gabyr


Bir juwal ýer içinde

Bir topar depe otyr

Şoň içine gerenler

 Elmydam dymyp otyr


Käbiri atyp ofür

Gargysy çüräp ahyr

Ýykylyp-dyr içine

Gapy işiksiz otyr


Baryp gördüm kim otyr

 Iki çatmak süňk ýatyr

 Göýä men bilen gepläp

Diýär bolarsyň pahyr