Sahypa üçin işläp taýýarlan; Teýmur Kor

MAZMUNY

1.   l—2-nji klaslarda geçilenleri gaýtalamak.....................

a)  Dymyk we açyk çekimsizler............................. ..........

b)  Dymyk k, p, t, ç sesleriniň açyga öwrülişi...................

c)  Ý, i, u, ü çekimlileriniň düşüp galyşy..........................

2.   Atlaryň ýöňkeme  bilen üýtgeyişleri..................... ..........

a) Çekimsiz sese gutarýan atlaryň ýöňkeme bílen üýtgeýişleri

b) Çekimli sese gutarýan atlaryň ýöňkeme  bilen uýtgeýisleri

3.   Geçilenleri gaýtalamak....................................................

4.   Atlaryň düşüm bilen üýtgeýişleri...................... ..............

a) Çekimsiz sese gutarýan atlaryň düşüm bilen üỳtgeyişleri

b) Çekimli sese gutarýan atlaryň düşüm bilen üỳtgeyişleri

5.   Sanlar.................................................. ..............................

6.   Geçilenleri gaýtalamak...................................................

7.At çalyşmalary............................................................

8.  işlikler.......................................... .......................................

a) işlikler hakynda umumy maglumat..............................

b) Öten zaman işligi.........................................................

c) Häzirki zaman işligi.....................................................

d) Geljek zaman işligi......................................................

9.  Sözlem hakynda umumy maglumat.................................

10. Sözlemiň baş agzalary......................................................

11. Geçilenleri gaýtalamak....................................................

12. Sözlemin aýyklaýjy agzalary ......................................

13. Dendeş agzalar..............................................................

14. Ýönekey we goşma sözlemler......................................

15.Ýyl boỳunça geçilenleri gaýtalamak..........................

Beýannama ýazmak üçin hekaýajyklar..........................

Düzme ýazmak üçin temalar..... ......................................

Düşündirişli sözlük..................... ..................................... ........