SÖZLÜG ,,, KA- HARPY;

KIB

KIL

KIM

KIN

KIO

KIP

KIR

KIS

KIT

KEÇ

KEŞ


KIBI, kön s. ser. K i m i n. Men size öz doganym kibi ganymy-da, janymy-da ynanýaryn (B Kerbabaew, Aýgytly ädim). Töweregiňe seretseň, özüň kibi adam görersiň.


KIBIRDEMEK, Pytrap durmak, kibirt-kibirt edip durmak, owranmak.


KIBIRDETMEK, Kibirdili ses çykartmak.


KIBIRDI, Bir zat owrananda, kibirt-kibirt edip çykýan ses.


KIBIRT-KIBIRT: kibirt-kibirt etmek — kibirdili ses çykarmak, kibirdedip iýmek.


KIBIT, Egin, gerden, boýun. Kowýarsyň fritsleň sö-ügin basyp, Günbatara gaçýar, kibtini gysyp (Ata Salyh, Saýlanan eserler). Sowukda kibtini çysyp, Iki sany ýetim çaga, Çykyp gidýär ertir bilen, Çöplemejik çöplemäge (Çary Aşyr, Poemalar).