SÖZLÜG ,, L- HARPY;

LÜÝ

LÜK

LÜL


LÜKGE, Tutuş, lomaý, bitewi, topbak, daňy. Ol ýükleri lükgesi bilen kolhoz prawleniýesiniň işiginde düşürdiler. Ynha, bir müň manat-da lükgelijigine dur (A. Durdyew, Saýlanan eserler).


LÜKGELEMEK, Bir ýere toplamak, jemlemek, ýygnamak, düýrlemek. Hawa, Annaberdi ogluny sähelçe zat bilen öýerdi, senem şujagaz zatlaryňy pul edipjik lükgeleýsen, bir zat bolar-da duruberer! (A. Durdyew, Saýlanan eserler). Bütin goş-golamyny lükgeläp goýdy.