SÖZLÜG ,,, M- HARPY;

MÜB

MÜW

MÜD

MÜJ

MÜZ

MÜÝ

MÜL

MÜM

MÜN

MÜŇ

MÜR

MÜS

MÜT

MÜF

MÜÇ

MÜŞ


MÜBTELA [mübtela:], kön. s. Derdeser, gaýgy, gam, Hasrat, Eser, başagaý. Olar öz pikirleri bilen mübtela bolup gaýgy-gam çekýän ýalydy (A. P. Çehow, Saýlanan eserler). Suw seňrikden agansoň, mubtela artmaklyk. Yşkyň mubtelasy.


MÜBÄREK, 1. Gowy niýet aňladýan, alkyş, gutlag.

Baýramyň mübärek, gahryman enem! (R. Seýidow, Bagtlylar).

2. göç. m. Nurana, oňat, haýyrly, ýakymly. Siziň mübärek jamalňyzy görmäge miýesser edene müň keren minnetdar! (B. Kerbabaew, Aýgytly ädim).

<> Mübärek bolsun! — «şowly bolsun, haýyrly bolsun, gutly bolsun» diýen manyda gutlap aýdylýan alkyş. Sylagyň mübärek bolsun! (R. Seýidow, Bagtlylar). Toýuňyz mübärek bolsun! («Sowet edebiýaty» žurnaly).


MÜBÄREKLEMEK, 1. Alkyşlamak, gutlamak. Eziz Nadežda Semionowna, sizi dogan günüňiz bilen müberekleýärin, size uzak ýaş, bagtly durmuş arzuw edýärin! («Sowet edebiýaty» žurnaly). Taýmaz beg bilen Aýsoltanyň toýuny mübärekläp, bir söz aýtdy («Görogly» eposy).

2. Tarypyny etmek, taryplamak. Oglan, mün atyňa, özüňi mübärekläp, bir nama diý! («Görogly» eposy).