SÖZLÜG ,, - HARPY;

ÖND

ÖNE

ÖNJ

ÖNM

ÖNÜ


ÖNÜM [ö:nüm], Öndürilýän zatlaryň jemi ýa-da önümçilikde öndürilýän zatlaryň bir görnüşi. Dokmaçylar bir million manatlyk önüm bermegi borç edindiler («Sowet Türkmenistany» gazeti).


ÖNÜMLILIK [e:nümlilik], Köp önüm önmeklik, önüm artmaklyk.SSSR-de hojalyk    önümçiliginiň önümliligi we onuň harytlylygy ýyl-ýyldan artýar («Turkmenistan kommunisti» žurnaly).


ÖNÜMÇILIK [ö:nümçilik], 1. Senagatyň, oba hojalyhyň önum öndürilýän pudagy. Senagatyň önumçilik- tehniki bazasy ýene has kuwwatlandy («Türkmenistan

ýammunisti» žurnaly). 2. Önüm öndürmeklik  işi, önüm işläp çykarmaklyk. Partiýa bizi önümçilige çagyrýar («Bahar»).   Harp ýygyjylar we linotipistler önümçilik normalaryny artykmajy bilen ýerine ýetirip başladylar («Sowet edebiýaty» žurnaly).


ÖNÜP-ÖSMEK [ö:nup-ösmek], Dünýä  inmek, döremek, dogulmak we ýaşamak. Seýdi Amyderýa boýlarynda önüp- ösüpdir («Edebiýat»).Bularyň üçüsi-de şu obada önüp-ösen, oglanlykdan bile gezen deň-duşlardy (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar).