Türkmen mektebi ady bilen sahypada ýreleşen kitaplar Türkmenistan Jemhuriýetinde häzirki wagtda mekteplerde okalýan dil grameri hökmünde Türkmen dili ady bilen sapak geçirilýär.

Bilşimiz ýaly dünýäň haýsy könjüginde ýaşaýan Türkmenler gynansak-da ,öz Ene dilinde bilim almaga hiç hilli mümkinçilikleri ýok (Türkmenistan yurtdan başga).

Türkmen kultur sahypasy geljekde hemme Türkmenler öz ene dilini öwrenip milli dilinde guwanar diýip omid edip, şu kitaplary yzygiderli ýerleşdirer.

Sahypa üçin işläp taýýarlan; Teýmur Kor

Hat okan – hat biler, hat bilen soň – hak biler.

Türkmen Mektep

Türkmen dili 3

Türkmen dili 4