TÜRKMEN KULTUR    * * *   ترکمن  کولتور
Unbenannte Seite
Akmaýanyñ süýdi
Garry atanyň nesihatlary
Geçinem öz aýagyndan asarlar, goýnam
Aýaz han
Akyl we bagt
Ýüz tylla
Hudaýberdi gorkak bilen tilki
Bremenli sazandalar
Ädikli Pişik
Yza gaýdyň

Visitors: 35466

МАGТYМGULY WЕ ОNUŇ ZАМАНАSY

Giriş (ses ýazgy bilen)

Syýasy ýagdаý. (ses ýazgy bilen)

Тürкmеnlеriň jеmgyеtçiliк  guruluşy. (ses ýazgy bilen)TÄZE

Yкdysаdyеtiň  ýagdаýy . (ses ýazgy bilen) TÄZE

**********************************************************************Oguznama. (EPOS)

--------------------


Türkmen sazlar Not ýazgysynda

At Çapar

Balsaýat

Dilber

Ýedi Manzar

<

Türkmen  halk  Dessanlary


1.Aýralyk mukamy 2.Baba rowşen, 3.Çuwal bagşy Garrygala-da 4.Dilim gyrk 5.Görogly bilen Bezirgen, 6.Görogly bilen Harman däli
7.Hajy golak, ,8. Hally bagşy 9.Hatam taýy, 10.Humarala, 11.Huýurlygka- Hemrah, 12.Mylly Aga
13. Nejep oglan, 14.Orçadan çykan owazlar, 15.Şasenem- Garyp, 16.Soltan Söýün, 17.Şükür bagşy, 18.Ybrähim Halil


Tamdyraň Heňi , Bagşynyň Owazy
Halypa Bagşy, Ussat Doktor Gylyç Änwär

DILIM  BAR – ILIM   BAR !

     A.Welsapar: TÜRKMEN   DILINIŇ   PROBLEMALARY (Ses ýazgysy).

Türkmen milli naharlaryndan nusgalar

www.turkmenkitchen.com

Türkmen halk aýdymlary

Bagşy dostum Mansur Janyň ýady bilen.


AKÝ?ZLI MARALYM

AKJA APAM

ALA GÖZLI

Hat okan – hat biler, hat bilen soň – hak biler.

Türkmen Mektep

Türkmen dili 2

Türkmen dili 3

Türkmen dili 4

Mail ; turkmenkultur@yahoo.com