SÖZLÜG ; B- HARPY;
BÜD

BÜDREMEK, 1. Aýagyň bir zada degip, batly yranyp gitmek entireklemek. Myhman gelende ýa-ha käse döwer ýa-da düzje ýerde büdräp ýykylar (B. Kerbabýew Aýsoltan) Ol gapydan çykyp, ýaňy dört-bäş ädim ädende, ýatan pile büdräp, ýüzinligine ýykyldy («Sowet edebiýaty» žurnaly).

2. göç. m. Kynçylyga, şowsuzlyga duş gelmek. Onuň büdräp gidýän wagtlary-da kän bolýardy («Sowet edebiýaty» žurnaly).


BÜDRETMEK, 1. Aýagyny bir zada degrip, çolaşdypyp entirekletmek. Işigiň agzyndaky zatlary aýryň, bolmasa gelen-gideni büdredersiňiz.

2. göç. m. Birini ýalkyşdyrmak, kynçylyga sezewar etmek.


BÜDÜR-SÜDÜR, 1. Tekiz däl, ýylmanak däl, tagaşyksyz. Simferopolyň ýanyndaky gowaklarda büdür-südür daş gurallar tapyldy (SSSR taryhy).

2.  Beýikli-pesli, çarkandak (iol we ş. m. hakda).