SÖZLÜG ,, - HARPY;

ÖŇA

ÖŇB

ÖŇD

ÖŇI

ÖŇK

ÖŇL

ÖŇŇ

ÖŇR

ÖŇÜ


ÖŇKI, 1. Geçenki, owalky, ozalky. Aý durdukça öňküsinden ýagtylýar («Sowet edebiýaty» žurnaly). 2. Öňde gelýän, öň ýanyndaky. Bagşy aga, seniň täze düzen aýdymyňy höwes bilen diňlänimiz öňki agşam dälmidi?! (B. Kerbabaew, Aýgytly ädim).


ÖŇKI-ÖŇKÜLIK, Öňküsi ýaly, hemişekisi ýaly, şol bir boluşdalyk. Hemme zat ýene öňki-öňküligine galypdyr. Bu iki täze adamyň elleri ýatyşansoň, ene--de öňki-öňkülik başlar («Sowet edebiýaty» žurnaly)


ÖŇKI-SOŇŇY, Ozalky we häzirki, ähli, başdan geçeniň bary, başdan-aýak. Sapanyň şu sözlerinden garry enäniň öňki-soňkusy gözüniň öňüne gelip, bar gahary kellesine ýygnanan ýaly gözleri ýitelip gitdi (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar),


ÖŇKÜLIK, 1. ser. Öňki-önkülik. 2. Ozalky ýagdaý, öňki boluş, hemişeki ýagdaý. Agronom, seniň öňküligiň ýok! («Sowet edebiýaty» žurnaly).