TÜRKMEN KULTUR    * * *   ترکمن  کولتور
“ÖÇ” WE BEÝLEKI HEKAÝALAR
HALKҮÑ HAKҮ
.
.
.
.
Yza gaýdyň

Visitors: 21190

DÜZÜJIDEN

Türk halklarynyň ruhy we medeni mirasynda ; Oguznama ; kitabynyň uly orun tutandygy taryhdan mälim.

Bu kitabyň köp sanly dessanlaryň hususiýetlerini özüne siňdirendigine garamazdan, oňa köp halklar, ilkinji nobatda bolsa , Türkmen halk hakyky taryhy kitap hökmünde seredip gelipdir.

«Oguznama»Türk halklaryň köp asyrlaryň dowamynda başlaryndan geçiren gün-güzeranyny, ylaýta-da uzak taryhy ýoluň başlangyç döwürlerini suratlandyranda, Ertekilere çalym edýär. Ýöne Türki halklaryň Ýuwaş-ýuwaşdan Gündogardan Orta Aziýa süýşmekleri , gadymy oturymly halklar bilen gatyşmaklary, medeni, ykdysady gatnaşyklaryň aktiwleşmegi «Oguznamanyň»taryhy mazmunynyň güýjemegine getiripdir.

***********


BISMILLAHI  RAHMANI RAHIM

1. Oguz bütin Älem etrapyna ilçiler iberip, Jahangirlik dawasyny etdi.

2. Oguzyň Kylbarak kowmy birle  söweş etdi.

3. Oguzyň Zulmata baranynyň zikri we ol Ahwalatyň beýany.

4. Oguzyň Kürdistan ýoly birle, Diýar Bekir we Şam barganynyň zikri.

5. Oguz ogullaryny Leşker bilen Frank we Rum tarapa iberdi.

6. Oguz ogullaryny Rum welaýatyny ibereniň zikri we olaryň keýfiýet ahwallary.

7. Oguzyň barça çeriki birle Dymaşka baranynyň zikri.

8. Oguzyň Müsre azimat kylganynyň zikri.

9. Oguzyň Bagdad we Basra azm kylganynyň zikri.

10. Oguzyň Farsa we Kermana oglanlaryny ibereniniň zikri.

11. Oguz Yrak tarapa iberen Ilçileriniň zikri.

12. Oguzyň Mazendaran we Gürgen we Dehistan we Horasan we Kuhystan baryp, Fath kylganynyň zikri.

13. Oguzyň öz ýurdyna dolanyşy we onuň ömrüniň iň soňky ýyllary.

14. Oguz ogly Günhan Padyşahlygynyň zikri.

15. Dib Ýawgun Han Padyşah bolgany.

16. Uladmur  Ýawguhan uruglarynyň Padyşahlygy tamam bolup, Bugrahan Padyşahlygynyň agazy(başy). Garahan ogly.

Tamdyraň Heňi , Bagşynyň Owazy
Halypa Bagşy, Ussat Doktor Gylyç Änwär

Türkmen sazlar Not ýazgysynda

At Çapar

Balsaýat

Dilber

Ýedi Manzar

<

Türkmen  halk  Dessanlary


1.Aýralyk mukamy 2.Baba rowşen, 3.Çuwal bagşy Garrygala-da 4.Dilim gyrk 5.Görogly bilen Bezirgen, 6.Görogly bilen Harman däli
7.Hajy golak, ,8. Hally bagşy 9.Hatam taýy, 10.Humarala, 11.Huýurlygka- Hemrah, 12.Mylly Aga
13. Nejep oglan, 14.Orçadan çykan owazlar, 15.Şasenem- Garyp, 16.Soltan Söýün, 17.Şükür bagşy, 18.Ybrähim Halil


DILIM  BAR – ILIM   BAR !

     A.Welsapar: TÜRKMEN   DILINIŇ   PROBLEMALARY (Ses ýazgysy).

Türkmen milli naharlaryndan nusgalar

www.turkmenkitchen.com

Türkmen halk aýdymlary

Bagşy dostum Mansur Janyň ýady bilen.


AKÝ?ZLI MARALYM

AKJA APAM

ALA GÖZLI

Hat okan – hat biler, hat bilen soň – hak biler.

Türkmen Mektep

Türkmen dili 2

Türkmen dili 3

Türkmen dili 4

Mail ; turkmenkultur@yahoo.com