SÖZLÜG ;   I- HARPY;

IKA

IKB

IKI


IKBAŞ [i:kbaş], Igiň gowy pyrlanmagy üçin aşak ujuna geýdirilýäň içi deşik konus pisint agaç. Bu tilkijik, bir näçe ýurtlary gözläp, ýarty ikbaş tapypdyr.

Men agşam gelip ýatanymda, ikbaşly igim bardy welin indi, diňe ikbaşym galypdyr («Türkmen halk ertekiler ýygyndysy»).