TÜRKMEN KULTUR    * * *   ترکمن  کولتور
Unbenannte Seite

Edebiýat

XVIII Asyr türkmen edebiýaty
XIX Asyr türkmen edebiýaty
Klassik Şahyrlar
Folklor
Hekaýalar
Makalalar
eposlar
Ýazyjylar
Romanlar
Ertekiler
Çagdaş Şahyrlar
Goşgular
Serdarlar we hanlar
DISSERTATSIALAR(پايان نامه )
turkmen dili

Türkmen Mekdebi

TÜRKMEN GYZ-OGLAN ATLARY

Taryh

Unbenannte Seite

Sungat

tamdyra
gyjak
Gargy Týüdük
Bagşylar
Sazandalar

Rowaýatlar( aýdym we saz )

Aýdymlar

Kitaphana

Audio

Baglantgylar

Sözlük

Visitors: 368932

Kurban Baýramy hemme Ildeşlerime gutly bolsun.

Hudaý ýoluna beren Kurbanlyňyz Kabul bolus.

Her ýylda dünýäde Musulmanlaryň iň uly baýramy bolan Kurban baýramy  yhlas we şadyýanlyk bilen garşylanýar.

Gurban baýramy yslamda iň möhüm baýramçylykdyr. Elmydama Mekgä zyýaratyň iň  ýokary nokadynda bolup, dört güne çenli dowam edýär.

Ybraýym pygambere Sünnüler we şaýylar gurban baýramy bilen hormat goýýarlar. Aýdylyşyna görä, ol Hudaýa bil baglapdyr we hatda Hudaý oňa emir edeninde ogly Ysmaýyly hem Hodaýa  gurban etmäge başlapdyr. Şeýle-de bolsa, Hudaý Ybraýymyň wepalylygynyň subutnamasyny tananda, iň soňky pursatda gurban kesmegiň öňüni alýar. Muňa derek, Ybraýym pygambere  bir goç gurban etýär.

Musulmanlar üçin bu hekaýa, olaryň Hudaýa doly bil baglap biljekdiginiň subutnamasydyr. Muhammet alaýhyssalam, Mekgä ilkinji zyýaratynda gurban baýramyny ýatlama baýramy hökmünde hödürleýär.

Türkmen kultur.com

******

Saýlantgy Türkmen Youtube kanallary.


AK ALEM

Oglan Bakhshi

Mirasym

Alex Tourism Turkmenistan

Mukam Syry

Gyzykly Älem

Turkmenportal

Traditional Music Channel

Ashgabat TM

Turkmen Post

merdanjaya

Ylhamly Ýa_lar

Çagalar aýdymlary

Myrat Molla

Tonne

Sohle Yyldyzy Studio 2021

Turkmen Degishmeler

Turkmen songs

Türkmen Tv

DR TV

Cagalar Dunyasi

Ahmet Turkmen

Turkmen medeniyeti we sungaty Kerven records

^AMATA

GitaraTv TM

Yash Men Music 

Turkmence Multifilimler

 Turkmen karaoke

mukam

Mode Mode

Ene Mähri

Bilesiniz Gelyarmi?

Kuhnya Tm

Yonekey Tm

Syyahatcy Turkmen

Tuwakgylych Turkmenilim

 Durdy Bayramov Art Foundation

näbelli

YAGSHY bilen

 türkmen prikol

Enichka

GUNESH

Türkmen Tube

Sohle Yyldyzy Studio 2021

Turkmen Mukamlary

******

DILIM  BAR – ILIM   BAR !

     A.Welsapar: TÜRKMEN   DILINIŇ   PROBLEMALARY (Ses ýazgysy).

******

Ärsary Baba we Ärsary Türkmenlerinin Taryhyň


DÜNÝÄ TÜRKMENLERI ses yazgy bilen

دونیا ترکمنلری

******


Oguznama. (EPOS)

******

Türkmen sazlar Not ýazgysynda

At Çapar

Balsaýat

Dilber

Ýedi Manzar

AKÝÜZLI MARALYM

AKJA APAM

ALA GÖZLI

Hat okan – hat biler, hat bilen soň – hak biler.

Türkmen Mektep

Türkmen dili 2

Türkmen dili 3

Türkmen dili 4

e-mail- turkmenkultur@yahoo.com