SÖZLÜG ,,, A-HARPY;

ABŞ

ABŞANAKLAMAK, Aýaklaryň arasyny birneme köweldip, açybrak ýöremek. Ol aýaklanmadyk köşek ýaly abşanaklap, öz ejesiniň ýanyna bardy («Tokmak» žurnaly).


ABŞARMAK, 1. Aýaklaryň arasyny giň açmak. Ine, ol zemzen deý çişdi-de turdy, Abşardy, ellerin biline urdy (R. Seýidow, Eserler).

2. Biriniň üstüne hemle atmak, abanmak. Allaberdi baý Merediň ötsüne geçip, abşaryp durdy (A. Durdyew, Saýlaňan eserler).


ABŞARTMAK, Aýaklaryň arasyny giň açyp goýmak. Ol aýaklaryny giň abşardyp oturyşyna, stakanyndaky çaýy sesli üfleýärdi (M. Gorьkiý, Ene). Agam aýaklaryny abşardyp işläp durşuna, mekanigiň ýüzüne alaryldy («Sowet edebiýaty» žurnaly).


ABŞARYLMAK, Abşaryp duran ýagdaýda bolmak. Ol gelýänlere assyrynlyk bilen seredip, arkaýyn abşarylyp otyrdy.