SÖZLÜG ,, - HARPY;

ÖRG

ÖRD

ÖRE

ÖRI

ÖRK

ÖRM

ÖRŇ

ÖRP

ÖRT

ÖRÜ

ÖRÇ

ÖRÄ


ÖRDEK [ö:rdek]. zool. Köplenç suwda ýaşaýaň ýasy çünkli gysga aýakly guş. Deňiz aýlaglarynda ördeklere duş gelinýär («Sowet Türkmenistany» gazeti). Deňizdäki mawy suwlary gördük, Köllerdäki ördek guwlary gördük («Pioner» žurnaly).


ÖRDEKBURUN [ö:rdekburun], zool. Awstraliýada ýaşaýan, burny ördegiň burnuna meňzeş we ýumurtga guzlaýan haýwan. Ördekburui hem-de Awstraliýada, hem-de Tasmaniýada duş gelýär («Mydam taýýar» gazeti).


ÖRDÜRMEK [ö:rdürmek], 1. Örüp taýýar etdirmek (egin-baş, jorap barada). Ejem Marala jorap. ördi. 2. Tarlaryny biri-biriniň içinden geçiriň işdirmek (ýüp, saç we ş. m. barada);. Bibijik gulpagyny gelnejesine ördürýärdi.

3. Biri-biriniň üstünde endigan goýup saldyrmak (kerpiç, tam we ş. m. hakda).Kerpijimi iki sany ussa ördürýärin.