SÖZLÜG ,,, A-HARPY;

ATB

ATBAKAR, At idediji, ata seredýän adam, at çopany. Diýýär başlyk atbakara seredip: Her baýtaldan şunuň ýaly taý dogsun (N. Pomma, Saýlanan eserler).


ATBAŞÇY, Gelin. edinilende, gyzy getirmäge gidýän atlylar, öňatly.

Ýöne oglum, atbaşçylap, gelnalyjylap alaýsak gowy boljak (A. Durdyew, Saýlanan eserler).

Söwüş goýnuň bir näçesin öldirler, Atbaşçy geljegin şu gün bildirler (B. Kerbabaew, Poemalar).