SÖZLÜG ;   I- HARPY;

IŞA


IŞAN [i:şa:n], kön. s. Molladan soňky dini dereje, at. Molla, işan. hoja, seýdi, Azyp iliň hamyn soýdy (Nury Annagylyç, Saýlanan eserler). Şol wagtda Jelil işan peýda boldy (B. Kerbabaew, Aýgytly ädim). Işanyň işi tükenmez, dagyň — daşy (nakyl).