SÖZLÜG ,,, W-HARPY;

WE

WE 1, «W» harpynyn ady.


WE II, Ugurdaşlygy görkezýän baglaýjy kömekçi.

Ol ýerde ýazlyk bugdaýdan başga düme çünji, nohut we gawun-garpyz ýaly ekinler-de emele gelýärdi (A. Gowşudow, Mähri—Wepa). Seniň her ädimiň-ähli ynsana şatlyk we azatlyk ýoluny açýar (Ata Nyýazow, Şygyrlar).