SÖZLÜG

ÝO Türkmen elipbiýiniň ýedinji harpy.

ÝODA [ýo:da], Adamyň ýa-da haýwanyň köp gatnaw etmegi netijesinde emele gelen inçejik ýoljagaz. Ol ýigit şol jaýlaryň arasyndaky ýoda bilen ýöräp, Hoşgeldä ýakynladi (A Gowşudow, Köpetdagyň eteginde).

Ýoda yzlasaň ýola barar, ýoly yzlasaň — ile (nakyl).