SÖZLÜG

ÝO Türkmen elipbiýiniň ýedinji harpy.

ÝOŇ, med. Näsaglama, dümew, üşeme we ş. m. netijesinde peýda bolýan ýeňil syrkawlyk.

Ýaş ýigit ýoň tapynyp, ýola düşmäge mejaly bolmandyr (A S. Puşkin, Saýlanan eserler). Men ýoň tapyndym.

* Ýoň bolmak —däp bolmak, düzgün bolup gitmek, giňden ýaýramak.


ÝOŇLAMAK, Ýaramazlyk tapynmak, dümewlemek. Biziň bu oglanjygymyz ýoňlapdyr! — diýdi (A. P. Çehow, Saýlanan eserler). Çyplak geýnen adam ýotslapdyr.


ÝOŇSUZ, 1. Köp, uly. Ýaglyk gizlärden ýoňsuzdy (A. Gowşudow, Mähri—Wepa).

2. Ep-esli, bir näçe, esli. Suw başynda ýoňsuz wagt güýmendi (A. Kekilow, Saýlanan eserler).