SÖZLÜG

ÝO Türkmen elipbiýiniň ýedinji harpy.

ÝOÝUK,  1. Zaýalanan, haraplanan, bozulan.

2. Nädogry,  ýalňyş.  ÝOÝUK düşünje  berýän  hekaýa   Hakyky zat hakynda ýoýuk pikir.


ÝOÝULMAK, 1. Zaýalanmak, haraplanmak, bozulmak, üýtgemek.

2. Nädogry beýan edilmek, galplaşdyrylmak. Ilki başlarda geçmiş wakalar hakyndaky gurrüňler, ýoýlan, erteki görnüşinde berlipdir (Gadymy dünýe taryhy). Taryhy temany işleýän eserlerde geçmişiň ýoýulmagyna, onuň erbet taraplarynyň ýitigsi görkezilmegine ýol bermek bolmaz («Sowet edebiýaty» žurnaly).

3. Aradan çykmak, aýrylmak, ölmek (çaga hak-da). Täze bolan çagajyk ýoýlupdyr.