Ýazuwa geçiriň(print)

Türkmenler .Dr:Mehemmet  kylyç.   Bursa-1998

TÜRKMEN ADAM ATLARY


A
B

Y

B

Gyz atlary

BAGDA

Bagdagül diýen adyň gysgalan görnüşi

BAGTY

Bagtygül diýen adyň gysgalan görnüşi.

BAHAR

Baharda (ýazda) dünýä gelen gyz.

BAHARGÜL

Baharyň güli ýaly owadan gyz bolsun.

BÄGÜL

Bägül ýaly gözel gyz bolsun.

BIBI

Hormatly, abraý gyz bolsun.Hormatly aýala aýdylýar.

BIBINIÝAZ

Dilenip-ýalbarlyp alynan gyz.

BIBISARA

Hormatly, abraýly gyz bolsun.

BIKE

Hormatly uly derejeli gyz bolsun.

GYZ- OGLAN ATLARY

BAÝJAN

Baý hem jana ýakymly gyz-oglan bolsun

BAÝRAM

Baýramda- Aýd güni dünýä gelen çaga.

OGLAN ATLARY

BABA

Babasynyň ady dakylan oglan.Baba bolsun.

BABAJAN

Babasynyň jany.

BABAHAN

Babasynyň Han ogly.

BABAYR

Bäbiyr,(Ýolbars, Peleň) ýaly güýçli bolsun.

BAGTYÝAR

Bagty ýary bolsun.

BAKY

Köp ýaşasyn diýip arzuw edilen oglan.

BALKAN

Balkan-da dünýä gelen-Balkan dagynyň ady dakylan.

BATYR

Bahadyr, ýürekli oglan bolsun.

BAÝAR

Baý-Döwletli oglan bolsun.

BAÝLY

Baý-Döwletli oglan bolsun.

BAÝRY

BAZAR

Baý hem tejribeli oglan bolsun.Agyzly oglan

Bzar(ýekşenbe) güni dünýä gelen oglan.

BÄŞIM

Bäşinji perzend.

BEGÇE-BEGENÇ

Abraýly.Kiçijik beg-begendiren oglan bolsun.

BORJAK

Çöl ösümligi,çöl copi ýaly kän bolsun.

BÖKE

Pälwan-Güýçli bolsun.

BUGRA

Iki Örküçli düýe ýaly ederman bolsun.

BURKAZ

Bir Türkmen urugynyň ady.

BÜRGÜT

Bürgüt guş ýaly güçli we algyr bolsun.