Ýazuwa geçiriň(print)

Türkmenler .Dr:Mehemmet  kylyç.   Bursa-1998

TÜRKMEN ADAM ATLARY


A
B

Y

Y;K;L;I

GYZ ATLARY:

YMSA

Ymsynmak,hantama bolmak, tamakin bolup ýetilen gyz.

KEKIL

Käkilli, saçly owadan gyz.

KEÝIK

Keýik ýaly owadan gyz bolsun.

KÜMÜŞ

Görmegöý owadan gyz bolsun.

LÄLE

Gyzyl gül,çygdem, parlak gül ýaly gyz bolsun.

LEÝLA

Leýli sözünden dörän at.

OGLAN ATLARY:

YLÝAS

Ylýas, ekizlerde Hydyr bilen bile gelýär.

IDRIS

Okuwly- bilimli

IGDIR

Türkmenleriň igdir taýpasynyň ady.ig;dir(gul däl)

ILAMAN

Il-günümiz aman bolsun, bagtly oglan bolsun.

ILLI

Illi-günli, Il-gün bilen bile ýaşasyn.

ISA

Isa pygambaryň ady dakylan.

KADYR

Abdulkadyr(Allahnyň guly).güýçli, gudraly,ukyply.

KAÝUM

Abdulkaýum(Allahnyň guly).Mydamlyk..

KEMAL

Kämil ýetişen, bişisen .

KEREM

Sahyllyk, eli açyklyk.

KERIM

Abdulkerim(Allahnyň guly). Sahawatly, keremli.

KEÝMIR

Keý( padyşah),mir(emir), dogumly serdar.

KYÝAS

Ýardym-köme.Ekizlerde kowus bilen bile gelýär.

KYÝAT

Kyýasa dynyň özgeren görnüşi.

KOWUS

Kawus,ýaý,yyldyz, ýardam.Ekizlerde Kyýas bilen bile gelýär.

KÖMEK

Ata-enesine kömek ediji bolsun.

KÖRPE (KÖRFE)

Gyz hem ogla dakylýan at.Iň kiçi perzend.

KÖŞEK

Köşek ýaly geklşikli,göze ýakymly bolsun.

KÜREN

Köpelsin,ýarasyn diýen manysyndadyr.

LAÇYN

Algyr guş ýaly bolsun.