Ýazuwa geçiriň(print)

Türkmenler .Dr:Mehemmet  kylyç.   Bursa-1998

TÜRKMEN ADAM ATLARY


A
B

Y

C-Ç-D

GYZ ATLARY :


JAHAN

Dünýäsi giň ,asmany düri bolsun.

JAHANAÝ

Asmanyň aýy-gözel gyz.

JAMAL

Jemal, owadan gözel gyz.

JEMILE

Owadan, görmegöý gyz bolsun

JENAN

Janlaryň –jany,mähriban gyz bolsun.

JEREN

Keýik-Maral,owdan-çalasym gyz bolsun.

ÇEMEN

Gülli otlar gögerýän ýer.

ÇYNAR

Çynar ýaly başy dik bolsun, kän ýaşasyn.

DESSE

Desse-desse gül ýaly owadan gyz bolsun.

DILEG

Dilek-arzuw edilip ýetilen gyz.

DOÝDUK

Gyzdan doýduk, indi bize ogul gerek manyda dakylýan ad.

DÖNDI

Şu gyzyň yzyndan oglan bolsun,ogla tarap dösün.

DURNA

Durna guş ýaly owadan, aram ,sabyrly gyz bolsun.

DURSUN

Dursun, ölmesin , köp ýaşasyn.

DÜNÝÄ

Dünýäsi giň, asmany düri bolsun.

GYZ-OGLAN ATLARY

JUMA

Anna güni dünýä gelen perzend

DEŇIZ

Deňiz ýaly giň görümli, we döwletli bolsun.

DERÝA

Deňiz ýaly giň,derýa (akar suw)ýaly joşgunly bolsun.

DIDAR

Öýümize ýüzi düşen, owadan-gelşikli gyz bolsun.

DURDY

Dursun , ölmesin.

OGLAN ATLARY

JELIL

Abduljelil, uly-Şohratly, Allahnyň guly.

JEPBAR

Abduljepbar, Taňrynyň guly,güýçli oglan bolsun.

JEÝHUN

Jeýhun derýasy ýaly joşsun.

JORA

Ýoldaş-hemra, dost-boýdaş.

JOŞGUN

Joşgunly,şadyýan, suw joşanda dünýä gelen gyz.

JÜNEÝT

Az sanly gişun.Goşun ýaly güýçli bolsun.

ÇARY

Seljuk soltanyň ady, çagyrlan.

ÇAKAN

Çalymtyk-mawy gözly alagöz.

ÇAWDUR

Gadymy Türkmen taýpasynyň ady.

ÇERKEZ

Bir ösümligiň ady,ot.

ÇOPAN

Mal-garaly ýaly bolsun,Çopan.

ÇÜWDE

Paltanyň ýaňsesi,kelläň ýeňse tarapy.(Berk-sagdyn).

DAGDAN

Dag agajy ýaly berk, sagdyn-daýaw bolsun.

DAŇATAR

Daň atan wagty, daňdan dünýä gelen perzent.

DAÝANÇ

Ata-enesiniň daýanjy bolsun.

DIÝAR

Watan-ülke, il-gün.

DÖRTGULY

Dördünji oglan.

DÖWLET

Döwletli,baý bagtly bolsun.

DURMUŞ

Dursun-ölmesin, köp ýaşasyn.

DÜŞEM

Hepdäniň düşenbe güni dünýä gelen oglan.