Ýazuwa geçiriň(print)

Türkmenler .Dr:Mehemmet  kylyç.   Bursa-1998

TÜRKMEN ADAM ATLARY


A
B

Y

O; Ö; P; R

GYZ ATLARY:

OGULBAGT

Bagtly gyzyň yzyndan ogul bolsun.

OGULJAN

Şu owadan –jan gyzyň yzyndan ogul bolsun.

OGULGEREK

Gyzymyz ýeterlik, indi bize ogul gerek.

OTAGA

Başymyzyň bezegi-täji gyz.

OWADAN

Owadan , görmegöý, gözel gyz.

OWLAK

Şadyýan – ýakymly.Owlak ýaly gyz bolsun.

ÖMÜR

Ömri bolsun, kän ýaşasyn.

ÖWSER

Öwsün(Äfsun) atyp duran parlak-owadan gyz bolsun.

PAMYK

Ýymşak, mylaýym, mähriban gyz bolsun.

PATMA

HZ.Muhammediň gyzynyň ady.

PERI

Perizat ýaly owadan gyz bolsun.

RABYGA

Rabia,Dördünji.

RAGNA

Owadan.Rana bir gülüň ady.

REÝHAN

Hoş isli ösümlik.

RYZWAN

Jennetiň bir ady.

OGLAN ATLARY:

OGŞUK

Iki ýaşynyň içindäki düýe ýaly aram ogul bolsun.

OGUZ

Awuz ilkinji süýt.Päk niýet, Oguzhanyň ady.

OMAR

Dört çaryýaryň biriniň ady.

OSMAN

Dört çaryýaryň biriniň ady.

ÖDE

Ata-enäniň , il-günüňtamasyn ödesin.

ÖRE

Örlesin,keselinden gutarlsyn.(soňradan dakylan at).

ÖWEÇ

Üç ýaşyna giren goýun.Mally-döwletli bolsun.

ÖWEZ

Öwezine gelen.Bäbekleri durmaýan maşgalalarda dakylýar.

PELEŇ

Peleň-ýolbars ýaly güýçli-haýbatly bolsun.

PENA

Maşgalanyň-iliň penasy bolsun.

PIGAM

Peýgam, habar,sargyt,buşluk.

PIHI

Pygamyň gysgalan görnüşi.

POLAT

Polat ýaly berk janly  we sagdyn bolsun.

RAHYM

Abdulrahym(Allahnyň guly).rehimli.

RAHMAN

Abdulrahman(Allahnyň guly).rehimli.

RAHMET

Ýüka ýürekli, rehim etmek.

REJEP

Erejep.Gamary aýyň7-njisi.

RESUL

Ilçi, pygambar.

REŞIT

Akylly, akly kemala ýeten.

RYZZAK

Abdyryzzak(Allahnyň guly).Ryzk beriji.

RYZA

Kanagatly.12-nji imamiň 8-njisi.Razy bolmak.

RÖWŞEN

Nurana,ýaldurawuk.