SÖZLÜG ; B- HARPY;
BU

BU [bu:], gram. Görkezme çalyşmasy, şu. Bu nähili gürrüň? Bu ne boluşdyr? (B. Kerbabaew, Aýlar).

Bu günki işiňi erte goýma (nakyl).

* Mundan b e ý l ä k — mundan soň, indiden beýläk, şu günden başlap.