SÖZLÜG ,,, A-HARPY;

AKD

AKDYRMA, Aýal-gyzlaryň bukawa, tahýa dakynýan şelpeli şaýy. Nepis ýasalan akdyrma.


AKDYRMAK, 1. Suwy bir ugra gönükdirmek, suwy bir ýere goýbermek, sowmak. Suwy gök ekine akdyrdylar. Oraz, suwy indi pomidora akdyr!

2. Bir zady suwuk ýüzi bilen gidermek. Ýaglygymy suwa akdyrdym. Kesilen pürsleri suwuň ýüzi bilen akdyrdylar.

3. göç. m. Ýaş dökdürmek, gözýaş etdirmek. Hojam, Halnazar bilen göreşenden soň, gözlerinden ýaş akdyryp gülýän Pökgi wala  alaja gözlerini agdaryp seretdi (B. Kerbabaew, Aýgytly ädim).

* Gyllygyňy akdyrmak — ser. G y l l y k. Pökgi wala agzyndaky gök gyllygyny akdyryp, nasyny çuwalyň düýbüne dökdi, dodaklaryny ýalaşdyrdy (B. Kerbabaew, Aýgytly ädim).