SÖZLÜG ,,, A-HARPY;

AÝG


AÝGYR, 1. Käbir mallaryň (gylýalyň, eşegiň) erkegi. 2. gepl. d. Esrek.


AÝGYT, 1. Anyk, aýdyň, äşgär, belli, mälim.

2. göç. m. Maksat, arzuw, isleg, netije. Türkmen halkynyň aýgydy, islegi birdi («Sowet Türkmenistanynyň, aýallary» žurnaly). Mama öz aýgydyny aýtmaga gyssandy (B. Kerbabaew, Aýgytly ädim).


AÝGYTLAÝJY, Äşgär ediji, mälim ediji, kesgit-leýji, anyklaýjy.

Ol aýgytlaýjy zarba urmak bilen duşmanyň soňuna çykmagy başarypdyr . (Orta asyrlar taryhy).


AÝGYTLAMAK, Äşgär etmek, mälim etmek, anyklamak, kesgitlemek. Bu meseläni aýgytlamaly.


AÝGYTLY, Aýdyňlaýjy, äşgär ediji, kesgitli.

Dünýä bu işlerň ilknji gördi, On ýedinji ýylda — aýgytly günde («Sowet edebiýaty» žurnaly).

Impe rializmiň  tutma  gullaryna aýgytly gaýtawul  beriň! (B. Kerbabaew, Aýgytly ädim).


AÝGYTLYLYK, Anyklyk, aýdyňlyk, kesgitlilik, äşgärlik, mälimlik.

Aýaz öz ýaşyna laýyk gelmeýän aýgytlylyk bilen özünden iki ýaş kiçi inisi Nyýaza buýruklar berýärdi (M. Ibrahimow, Ol gün geler). Ol bize garap, aýgytlylyk bilen jogap berdi.