SÖZLÜG ,,, G-HARPY;

GUB

GUBA, Gyzgylt-goňur reňk (düýäniň, gazyň Reňki hakda). Köşekli düýe bilen guba duluç arkaýyn gäwüşeşip otyrdylar (B. kerbabaew, Aýgytly ädim). Gäwüşäp oturan guba erkek Gandyma äwmezlik bilen syn etdi («Pionýer» žurnaly).

Dünýäni sil alsa, guba, gazyň döşünden (nakyl).


GUBAR [guba:r], 1. Çaň-tozan, ümür, duman. Eneler bulut dek sessiz aglady, Asman gaşyn çytyp, gubar baglady (A. Haýydow, Gök asman).

2. Gözüň öňünde emele gelýän ümez. Zordan görýän sizi häzir, Gubar inýär gözlerime (Çary Aşyr, Poemalar).


GUBURLAMAK, [guba:rlamak],   1. Dumanlamak,  ümür-Çaglaryň başy gubarlaýar,

2. Gözüň öňünde ümez emele gelmek.Gözüň  gubarlap başlamak.


GUBARLANMAK,  [guba:rlanmak], 1. Dumanlanmak, ümürlenmek .Gubarlanyp alys ýerden   görünýär,   Çandybiliň beglýer ýetişdi («Görogly» eposy).

2.Gözüň öňi ümezlenmek.


GUBARŞMAK, [guba:rlaşmak], 1.Dumanlaşmak ,  

2. Gözüň  öňi  ümezleşmek. Guwanyp aglasa ogluň sözüne, Ýaş aýlaýar gubarlaşan gözüne (A. Atajanow

, Alma   ýene  gülleýär).   Gözüň gubarlaşyp  başlamak.


GUBERNA'TOR, Bir gubýerniýanyň  (oblastyň, bir ülkäniň) başlygy.Gubernator Puşkini işinden aýyrmaklygy patyşadan talap etdi («Edebiýat»).


GUBERNATORLYK, Gubernatoryň   wezipesi, derejesi.


GUBUR [gubu:r], Jaýlanylan adamyň mazary. Nesip tartyp, men. Moskwa baraýsam, Leniniň guburny ilki görerin (II. Pomma, Saýlanan eserler).