SÖZLÜG ,,, A-HARPY;

AGM

AGMAK [a:gmak], 1. Dolup ýa-da joşup gyrasyn erňeginden dökülmek, kenardan aşmak. Iýul we awgust aýlarynda derýa kenarlaryndan agýar (Gadymy Dünýä taryhy). Suw ýapdan agdy.

2. Belli bir möhlet wagtdan, mukdardan ötmek, geçmek. Gün öýleden agy («Mydam taýýar» gazeti). Aýsoltan Moskwa gelip düşende, gün ortadan ýaňyrak agypdy (B. Kerbabaew, soltan). Ol harmana baranda, gije ýarymdan agy (M. Ibrahimow, Ol gün geler). Demirçi Wakula ejesiniň ýaşy kyrkdan agypdy (N. W. Gogol,). Iki müň goýundan-da agýan agyr sürüden her gije -gündizde azyndan 150—200 goýun guzlaýar («Sowet edebiýaty» žurnaly).

3. Bir tarapa gyşarmak, düş ýykylmak. Düýäniň ýüki bir tarapa agdy. Soň eýeriň gaşyndan ýapyşyp, üstüne bir aýagyny atdy, dyzady bu ýan tarapyna agyp togalandy («Görogly» eposi ). Şol wagtda ýetip gelen atlylar atdan agdylar (B. I babaew, Aýgytly ädim).

4. Aşmak, geçmek. Suri eteginden agdy.