Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

SONAM   GELDIMI?

SONAM   GELDIMI?


Asty arap atly beg oglanlary,

Töwriziň begleri,  Sonam geldimi?

Jygalary tel-tel, gözleri mestan,

Töwriziň begleri,  Sonam  geldimi?


Töwriziň degresi, dolanma daglar,

Ýar ýardan aýrylsa, ah çeker, aglar,

Açylsa läleler, gül olsa baglar,

Töwriziň begleri,  Sonam geldimi?


Bilbiller ah çeker güle ýetmäge,

Bagbanlar ah çeker ony tutmaga,

Töwriziň bagyna seýran etmäge,

Töwriziň begleri, Sonam  geldimi?


Elbent aýdar, saz arkamda baglydyr,

Synalarym  syýa  çapraz daglydyr,

Aslyn sorsaň, Genji-Garabaglydyr,

Tewriziň begleri, Sonam geldimi?