Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

AGLARYN BIR PERI HAL LEÝLI TEŞNIT
AL  SENEM! DERDIŇDEN MARAL GELDI TOMOGULY
AÇYLMAZMY? EGLENME MELUL OLUR SEN? TERKEME
BAGA SEÝLE EÝLEDI MEŇZÄR TÜNI  DERÝA
BAGBAN EDEÝIN GALMADY NE BAG DUÝDY, NE BAGBANYŇ ILLERINE
BARA  BILMEDIM GARA GÖZLERIŇ NE BOLDY? ÝANDYM
GARYBYM NEÝLÄÝIN? ÝARYŇ GÜLI GELDI, ÖZI GELMEDI
BEGLER GALMADY KAÝDA  BARAR  SEN? ÝARYM  GELMEDI?
BOLARMY? GEDASYDYR ONDA ÝAR AGLAR ÝANDYRMA BEÝLE
BILE BILMEDIM GELER  SALLANA SARYÝA ÝERLERE
BILMEDIM GETIR SAPA  GELIP  SEN Ýoluma
BILMEGINÇÄ GÜZER EÝLEME SENEMIŇ ÝOK MENIŇ
BIÇÄRE JANLARYM SOWRALDY YNJYTMA

SARYÝA


Meniň üçin bagly bolup galmagyl,

Gidewergil  Halap-Şirwan saryýa,

Bu ülkede töhmet bile ölmegil,

Dolanawer menzil-mekan sarýýa.


Sensiz bu ömrümiz köýsün, kül bolsun,

Aýralyk mütdeti ýedi ýyl bolsun,

Ikimizii  ykrarymyz şol bolsun,

Unutmagyl ähdi-peýman saryýa.


Alajym ýok, galdym bendi baglyga,

Hiç bu gün düşmesin adam ogluga,

Atam berse meni bir baý ogluga,

Zerre gaýgyrmanam bu jan saryýa!


Gülüstandyr derwüşleriň mesgeni,

Bilbil perýat eder, istäp gülşeni,

Eşitseň özgäni aldy diýp meni,

Gitmegeý sen ýowuz güman saryýa!


Gam iýmegil, pelek bizni ýakar diýp,

Sen gidensoň, Senem gaýra bakar diýp,

Wehm eýleme, sözi iki çykar diýip,

Ant içer men azym, kuran saryýa.