Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

AGLARYN BIR PERI HAL LEÝLI TEŞNIT
AL  SENEM! DERDIŇDEN MARAL GELDI TOMOGULY
AÇYLMAZMY? EGLENME MELUL OLUR SEN? TERKEME
BAGA SEÝLE EÝLEDI MEŇZÄR TÜNI  DERÝA
BAGBAN EDEÝIN GALMADY NE BAG DUÝDY, NE BAGBANYŇ ILLERINE
BARA  BILMEDIM GARA GÖZLERIŇ NE BOLDY? ÝANDYM
GARYBYM NEÝLÄÝIN? ÝARYŇ GÜLI GELDI, ÖZI GELMEDI
BEGLER GALMADY KAÝDA  BARAR  SEN? ÝARYM  GELMEDI?
BOLARMY? GEDASYDYR ONDA ÝAR AGLAR ÝANDYRMA BEÝLE
BILE BILMEDIM GELER  SALLANA SARYÝA ÝERLERE
BILMEDIM GETIR SAPA  GELIP  SEN Ýoluma
BILMEGINÇÄ GÜZER EÝLEME SENEMIŇ ÝOK MENIŇ
BIÇÄRE JANLARYM SOWRALDY YNJYTMA

ÝANDYRMA BEÝLE


Eşit meiiň arzym, hormatly ene,

Ene, men dertlini ýandyrma beýle!

Ak süýdüň emmişem men gana-gana,

Ene,men dertlini ýandyrma beýle!


Hatara çekilen ýükdür, ner degil,

Meýdanda dökülen läşdir, ser degil,

Namysyn tutmagan kişi är degil;

Ene men dertlini ýandyrma beýle!


Eliňde pyýala ganyma dolsun,

Yşkyňdan gül meňzim sargaryp solsun!

Ýanyp-köýüp, istihanym kül bolsun,

Ene, men dertlini ýandyrma beýle!


Barmagymda ýüzük, tylla gaşlydyr,

Içimde ot ýanyr, gözüm ýaşlydyr,.

Rehm eýle ejize, gara saçlydyr,

Ene, men dertlini ýandyrma beýle!


Bir maňa ýetip siz öwliýäler düýnäp,

Meni heläk etme, öldürme gynap,

Ýa  görjek bolýarmyň yşkymy synap?..

Ene, men dertlini ýandyrma beýle!


Gije-gündiz ýalbarar men habyba,

Syrym aýtma derdim bilmez tebibe,

Şasenem diýr, men gider men Garyba,

Ene men dertlini ýandyrma beýle!