SÖZLÜG ,,, A-HARPY;

ARS

ARSENA'L, harby. 1. Ok-däri, ýarag saklanýan jaý, harby enjamlar sklady, gorhana.

2. Ýarag we goşun enjamlaryny taýýarlaýan kärhana.


ARSLAN, zool. Pişikler maşgalasyndan bolan gytyk sery tüýli, erkekleriniň boýny tuýlek wagşy haýwan, şir, pelen, ýolbars. Dagyň arslan, şirleri alkyş edýär janyňa, Garsaklaryň gargynjy gelmez golaý ýanyňa (Nury Annagylyç, Saýlanan eserler). Neşäm ýetse, bolan käriň piri men, Daglaryň arslany, çölüň şiri men (Mollamurt, Saýlanan eserler).

O Arslan ýürek — ser. Ý ü r e k.

Arslan ýürek, gorkmazak, Güýji känlere şöhrat (Ata Salyh, Saýlanan.eserler).


ARSYZ [a:rsyz], Ar-namysyny saklamaýan, namyssyz, binamys. Arsyz adam. Arsyz bolmak.


ARSYZLYK [a:rsyzlyk], Ar-namysy bolmazlyk, namyssyzlyk, binamyslyk, ar-namysy saklap bilmezlik.