SÖZLÜG ,,, A-HARPY;

ARW

ARWANA, zool. Inen düýe. Dogrudan hem ýükçi arwanalaryň ýü.k çekmekden ýaňa örküjiniň gapdallary ýagyr bolardy (A. Gowşudow, Mehri—Wepa). Arwananyň ýüki galmaz, Ýola girseň ner biläni («Türkmen halk şahrana döredijiligi»).


ARWAH, mif. ser. Al II, 1. Ol hemme adamynyň gözüne görünmez, ol arwahdyr (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde). Sen, ynsan tohumyndan däl-de, arwahmy, jynmy? (B. Kerbabaew, Aýgytly ädim). Ol özüni gara basýandyr, gözune jynlar, arwahlar görünýändir hasap etdi. (M. Ibrahimow, Ol gün geler).