Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

AGLARYN BIR PERI HAL LEÝLI TEŞNIT
AL  SENEM! DERDIŇDEN MARAL GELDI TOMOGULY
AÇYLMAZMY? EGLENME MELUL OLUR SEN? TERKEME
BAGA SEÝLE EÝLEDI MEŇZÄR TÜNI  DERÝA
BAGBAN EDEÝIN GALMADY NE BAG DUÝDY, NE BAGBANYŇ ILLERINE
BARA  BILMEDIM GARA GÖZLERIŇ NE BOLDY? ÝANDYM
GARYBYM NEÝLÄÝIN? ÝARYŇ GÜLI GELDI, ÖZI GELMEDI
BEGLER GALMADY KAÝDA  BARAR  SEN? ÝARYM  GELMEDI?
BOLARMY? GEDASYDYR ONDA ÝAR AGLAR ÝANDYRMA BEÝLE
BILE BILMEDIM GELER  SALLANA SARYÝA ÝERLERE
BILMEDIM GETIR SAPA  GELIP  SEN Ýoluma
BILMEGINÇÄ GÜZER EÝLEME SENEMIŇ ÝOK MENIŇ
BIÇÄRE JANLARYM SOWRALDY YNJYTMA

GARYBYM


Hoş geldiň, Garybym;  sapa gelip sen,

Gutly bolsun menzil-mekan, Garybym,

Söhbet et, rakyplar duýmazdan burun,

Ganymatdyr hemin zaman Garybym.


Gorkunjym köp, şum rakyplar duýarlar,

Duýsa, seni gyrmyz gana boýarlar,

Seni öldürerler, meni goýarlar,

Bu zamanlar niçik zaman, Garybym.


Saňa peýwestedir jany-jahanym,

Sen-sen täji-serim, ruhy-rowanym.

Saňa pida bolsun bu şirin janym,

Ýoluňda gurbandyr bu jan Garybym,


Wehim etme, Şasenem gaýry bolar diýip,

Bir namardyň terhosyny alar diýp,

Sen ölensoň, gaýry bilen bolar diýp,

Getirme köňlüňe güman, Garybym.


Şasenem diýr, dünýe barym seniňdir,

Ýowuz günüm, namys-arym seniňdir,

Göwsümdäki goşa narym seniňdir,

Synam saňa tagty rowan, Garybym.